Loading color scheme

Algemene voorwaarden JustGoo

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van JustGoo te accepteren. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.justgoo.nl en op te vragen bij middels Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. ‘algemene voorwaarden en huisregels’.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

JustGoo: Daarmee bedoelen we JustGoo en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam JustGoo.
Extra's: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van JustGoo kunnen worden afgenomen in aanvulling op het lidmaatschap.
Gastheer/gastvrouw: Onze medewerker die zorgt voor het beheer van een SportCafé
Gevaarlijke weersomstandigheden: weersomstandigheden waarbij het uitoefenen van buitensporten gevaarlijk kan zijn. Denk hierbij aan onweer met bliksem, ijzel, harde wind(stoten) etc.
Groepstraining: sportactiviteit of een aan sport gerelateerde activiteit waarin er in groepsverband wordt geoefend in een bepaalde vaardigheid onder leiding/begeleiding van een trainer/trainster.
Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van jouw aanmelding.
Kalendermaand: dit zijn de periodes die starten met de 1e dag van een kalendermaand en eindigen aan het einde van de laatste dag van een kalendermaand.
Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 16 jaar of ouder. JustGoo kan je vragen om door legitimatie aan te tonen wie jij bent of om je leeftijd te checken.
Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen JustGoo en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor eventuele extra’s.
SportCafé: de fysieke plek waar JustGoo drank en spijzen aanbiedt na afloop van de groepstrainingen.
Trainer/trainster: onze medewerker die een (groeps-)training of evenement verzorgt, dan wel hierbij ondersteunende activiteiten/werkzaamheden verricht.
Training: sportactiviteit of een aan sport gerelateerde activiteit waarin er wordt geoefend in een bepaalde vaardigheid onder leiding/begeleiding van een trainer/trainster.

ARTIKEL 2: LID WORDEN 

a. Je kunt lid worden van JustGoo op de volgende manieren:
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.justgoo.nl) en vervolgens het toegestuurde inschrijf- en machtigingsformulier volledig ingevuld te retourneren; of
2. In het JustGoo SportCafé door het invullen van het inschrijf- en machtigingsformulier.  
b. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in art. 7b. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving in het JustGoo SportCafé.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN 

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website www.justgoo.nl.
b. Bij de inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen ga je aan voor onbepaalde tijd, maar kun je maandelijks beëindigen.
Indien je wilt deelnemen aan onze evenementen zonder dat je het bijpassende lidmaatschap hebt, dan kan je gebruik maken van onze rittenkaarten. De rittenkaart geeft per rit eenmalig recht op deelname aan of het bijwonen van die evenementen waarbij vermeld staat de rittenkaart hiervoor gebruikt kan worden. We willen hier uitdrukkelijk stellen dat dit dus niet geldt voor alle evenementen, maar alleen wanneer dit er uitdrukkelijk bij vermeld staat.

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website www.justgoo.nl en op te vragen zijn via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .  
b. Als je lid wordt bij JustGoo kunnen wij inschrijf- en administratiekosten in rekening brengen. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.  
c. Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 4d en 4e.  Wanneer de eerste maand van jouw lidmaatschap geen hele maand betreft, dan zal de contributie recht evenredig aangepast worden aan het aantal dagen dat jij die eerste maand lid bent.
d. De contributie wordt geheven per kalendermaand en wordt maandelijks geïncasseerd via automatisch incasso, steeds op of rond de 2e van de maand. De eerste maand van jouw lidmaatschap kan hier vanaf worden geweken.
e. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.  
f. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Maar ook daarna ben je nog steeds alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst tot aan het moment van de eenzijdige beëindiging door JustGoo.
g. Het staat JustGoo vrij om onze tarieven te verhogen na een vooraankondiging minimaal 6 weken tevoren. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte
h. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
i. Wanneer jij deel wilt nemen aan een cursus of evenement van JustGoo waarvoor een betaling vereist is, dan dient deze voor de startdatum voldaan te zijn.
j. JustGoo behoudt het recht een cursus of evenement bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt er naar een alternatief gezocht. Lukt dit niet dan krijg je binnen vijf werkdagen na annulering de volledige betaling teruggestort op je rekening.

 

ARTIKEL 5: AANVANGSTIJD GROEPSTRAINING

a. JustGoo geeft op de website www.justgoo.nl aan wat de starttijden zijn van de diverse groepstrainingen per JustGoo locatie. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende starttijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen, gevaarlijke weersomstandigheden of van overmacht.  
b. De trainers van JustGoo mogen op elk moment zelf beslissen of een training start dan wel doorgaat. De trainers maken steeds zelf de afweging of een training veilig kan plaatsvinden en indien daar twijfel over bestaat, dan kan de training niet starten of beëindigd worden.
c. We willen onze locaties goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting niet vermijden. Dit kan het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een SportCafé moeten (laten) uitvoeren, of in geval van overmacht. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld. Indien jouw JustGoo-locatie om wat voor reden niet of niet helemaal open kan, of niet alle diensten kan verlenen, dan ben je altijd welkom bij een van onze andere locaties.

ARTIKEL 6: WIJZIGING GROEPSTRAININGEN

Wij willen het aanbod van onze groepstrainingen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) trainingen, de soort trainingen en het trainingsrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een groepstraining wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 7: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Je kunt jouw overeenkomst per eerstvolgende kalendermaand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen.
b. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk middels een brief aan het postadres van JustGoo (zie artikel 11).  
c. Wij streven ernaar op onze locaties een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan JustGoo je de toegang tot de locaties en het SportCafé ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan JustGoo. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen.
d. Samen sporten wordt bij JustGoo gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de locaties wordt echter uitsluitend overgelaten aan de trainers van JustGoo. Als jij toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.
e Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen, kan JustGoo hiervoor als boete de waarde van een 5-rittenkaart in rekening brengen en de toegang tot de locatie weigeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan JustGoo de overeenkomst beëindigen.

ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze groepstrainingen en accommodaties, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden actieve begeleiding door trainers die adviseren en ondersteunen, maar de eindverantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de sporter zelf. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop jij sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de accommodatie is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
b. JustGoo en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt op een van onze locaties en/of tijdens een van onze (groeps-) trainingen en/of als gevolg van het opvolgen van (trainings-)adviezen van onze trainers of andere JustGoo-vertegenwoordigers.  
c. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de locaties. JustGoo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van jouw eigendommen. Ook niet wanneer die in een locker op de JustGoo locatie worden bewaard.

ARTIKEL 9: KLACHTEN

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze locaties zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen krijgen. Indien je klachten hebt betreuren we dat, maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de trainer/trainster in onze clubs en in tweede instantie tot de JustGoo administratie (zie artikel 11).

ARTIKEL 10: PERSOONSGEGEVENS

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. JustGoo verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
b. In het privacy statement van JustGoo wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. Het privacy statement van JustGoo kun je terugvinden op onze website.
c. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen op en om onze locaties, kunnen wij gebruik maken van video- en audio toezichtapparatuur om de locatie 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot het SportCafé en de sportaccommodatie maar is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

ARTIKEL 11: CONTACTGEGEVENS JUSTGOO ADMINISTRATIE

a. Je kunt de contactgegevens van onze administratie vinden op: www.justgoo.nl/contact
b. Postadres: Houtstraat 29, 6343 BJ Klimmen, Nederland.
c. Voor veel informatie kun je terecht op de website van JustGoo: www.justgoo.nl.
d. Je kunt daarnaast veel zelf regelen op MyJustGoo.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met JustGoo aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en JustGoo zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar JustGoo is gevestigd.

Versie per 01 maart 2021